logga uroclinic prostatacenter

Kvalitet och miljö

Vi arbetar ständigt med att hålla hög kvalitet på den vård vi erbjuder våra patienter. Alla medarbetare är involverade i kvalitetsarbetet. Vi arbetar t.ex. aktivt för att minska komplikationsrisker i samband med kirurgi och för att höja patientsäkerheten genom att ha tydliga rutiner kring varje patientflöde. Nedan följer några exempel på processer som ingår i kvalitetsarbetet på C-Medical Urologi Sophiahemmet.

Uppföljning

Vi registrerar kontinuerligt resultaten av vår verksamhet. Alla patienter som opereras på UroClinic följs upp med enkäter före och efter operation. Vi har 10 års uppföljning av våra prostatacancerpatienter och genomför regelbunda analyser i vår kvalitetsdata.
Analyser av kvalitetsregistreringen ger oss redskap att förbättra och utveckla behandlingsmetoder och omvårdnad. Din identitet skyddas i registren genom sekretess på samma sätt som i din journal. Om du inte vill vara med i registret, som inte hör till dina ordinarie journalhandlingar, ska du meddela din läkare.
Vill du ha mer information om kvalitetsregister?
Se Regionalt cancercentrums hemsida:  eller be oss på mottagningen om en utskrift av den mer utförliga informationen.

Hygien

C-Medical Urologi Sophiahemmet arbetar löpande med hygienfrågor. Vi har en hygienansvarig och arbetar efter Socialstyrelsens rekommendationer avseende smittspridning och vårdhygien. Våra lokaler har vid inspektion blivit godkända för att bedriva vård inom vårdval urologi på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. 

Miljö

Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004, enligt SS-EN ISO 14001:2004 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag. Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. UroClinic är miljödiplomerade enligt de regler som fastställts för vårdgivare inom Stockholms Läns Landsting.

Avvikelser

Alla medarbetare ska vid avvikelser i det dagliga arbetet rapportera detta för att avvikelsen ska kunna följas upp och systematiskt bearbetas. Avvikelserapportering är viktigt för att kunna hitta fel i rutiner och är ett viktigt instrument i förbättringsarbetet. 

Certifiering

”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdutveckling. Kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem är numera inskrivet i lag. Sophiahemmet AB är sedan november 2008 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet, vilket är ett led i vår strävan mot en så säker vård som någonsin möjligt. Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.